Information
Kontakt
 

Klargörande angåen...
Kammarrätten sa ja...
Alla till Salem!...
Farväl Timmy, på l...
Full fart runt lan...
Informationsblad o...
Bussresor till Sal...
Daniels mors tack ...
Salemmaterial infö...
Lokalpolitiker pro...
[Arkiv]

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
 

Minnesfonden
Mordet
Personen Daniel
Minnet hålls vid liv
De rättsliga efterspelen
Informationskampanjer
Etablissemangets roll
 

Filmer
Bakgrundsbilder
Bilder från tidigare år
 

English
Deutch
 
Klargörande angående kritik mot Salemfonden - [2007-12-26]
Nationalsocialistisk Front (NSF) har riktat offentlig kritik mot Salemfonden i en skrivelse. Vi gör härmed ett uttalande för att klargöra vissa fakta kring Salemfondens arbete för att ge en replik, men därefter kommer den offentliga diskussionen anses vara avslutad för Salemfondens del.

Daniel mördades år 2000. Dagen efter hans mord utlyste några personer en samling där ljus tändes. När denna samling ägde rum offentliggjordes en större minnesstund en vecka senare. Personerna som utlyste samlingen tillsammans med nära vänner utförde de organisatoriska uppgifterna för minnesmanifestationen samt finansierade kostnaderna. Väl på plats gavs flera talare tid till att föra fram sin syn på det som hänt. Något unikt skapades. Det har varit klart från första början vad som gjort Salemmanifestationen unikt liksom vad som varit dess styrka. Det är att ändamålet erhåller ett sådant brett stöd över parti- och organisationsgränser. Allt ifrån medlemmar i Nationalsocialistisk front till Sverigedemokrater deltog, två helt olika åskådningar som dock kom för att hedra Daniels minne.

Året efter utlystes en ny samling i anslutning till morddagen. I detta år fokuserades de organisatoriska uppgifterna på enskilda personer som även finansierade arrangemanget. Även detta år erbjöds talare med olika bakgrunder talartid. Samma personer som arrangerade och finansierade hade även innan startat och drivit en sida om salemmordet som samlade olika mediers texter om händelsen.

De som arbetade med arrangemanget och finansierade det ansåg i och med det andra året att det uppkom en situation som ogillades. Manifestationen hade ingen uttalad arrangör, däremot arbetade de som höll i arrangemanget och främst finansierade det med nyhetstjänsten info-14. Arrangörsarbete och finansiering utfördes även av Stockholmsavdelningen till det internationella nätverket Blood and Honour. NSF:s partiledning hade under dessa två år inget med arrangörsuppgifterna att göra, inte heller har man hjälpt till att betala en krona för arrangemanget.

Finansiärerna och organisatörerna ansåg då att det utan tvekan skulle tolkas som en manifestation knuten till info-14 eftersom de personer som finansierade och organiserade tillhörde främst denna, förutom tidigare nämnda Blood and Honours stockholmsfilial. För ett parti eller en organisation hade detta varit en idealisk situation då möjligheterna att profilera sig varit mycket gynnsamma. Detta var dock inte info-14:s önskan och ambition. Önskan var att genomföra en bred manifestation med tydliga mål, utan att det på något vis blir en partipolitisk partisk manifestation.

Efter andra året grundades därför arrangörsgruppen Salemfonden. Målsättningen var tydlig.

Salemfondens uppgift var följande;
Hedra och bibehålla Daniels minne
Arrangera de årliga manifestationerna
Sprida information om mordet
Sprida information och skapa debatt om de svenskfientliga våldet, orsaker och aktörer bakom


Salemfonden deklarerade även i den första skrivelsen att alla som arbetar med fonden gör detta som privatpersoner, oavsett bakgrund. Detta då det ansågs intressant att skapa en neutral arrangör så att manifestationen inte kopplades till den nyhetstjänst som främst organiserat och finansierat.

Det tredje året var därmed det första året Salemfonden uttalat arrangerade manifestationen. Enligt NSF:s skrivelse så ska detta år ha varit det år deltagarantalet toppat. Det är beklagligt att man överlag brustit så i fakta, men denna uppgift är dock väldigt lätt att kontrollera. Deltagarsiffrorna ser ut på följande sätt.
År 2000 – 1 000 personer
År 2001 – 1 200 personer
År 2002 – 1 600 personer


År 2003 var däremot det år deltagarantalet toppade med 2 000 deltagare. Inför år 2003 kallade Salemfonden till möte med flera grupper som stött manifestationen, gjort reklam för manifestationen, organiserat resor, talat på manifestationen och mycket mer. Salemfonden förklarade sin vision om att utöka informationskampanjen, och arbeta för att höja deltagarantalet vilket kräver både tid och pengar, men vilket alla ansågs kunna anse vara för ett bra ändamål. Första året då flygblad trycktes finansierades det av två privatpersoner kopplade till info-14, en situation som inte är hållbar om man vill expandera. Året efter var det likadant men även Nationaldemokraterna (ND) visade intresse att stödja manifestationen med tid och ekonomiska donationer.

Inför år 2003 fördes denna vision och önskan ut på ett bredare plan. Enligt NSF:s partiledning har man bidragit till ökningen som skett till 2002 och sen dalat, vilket inte är helt korrekt. Det var först år 2003 man överhuvudtaget blev en del av finansieringen, vilket skedde efter påtryckningar. Manifestationen och informationen omkring den kostade totalt 80 000 kronor. Nationalsocialistisk Front köpte efter påtryckningar år 2003 in klistermärken till ett reducerat pris för en summa på totalt 900 kronor. info-14 som av NSF anklagas för att ha kuppat manifestationen bidrog med över 50 000 kronor, detta i ren donation, det vill säga inga inköp för vidareförsäljning. Tyvärr måste det därför konstateras att NSF:s publicerade skrivelse därmed innehåller ett otal grova faktafel. NSF bidrog även detta år med viss praktisk hjälp, man bistod med en kokvagn som skulle användas för värmning av vatten. Denna kom däremot inte till bruk, och har sedan dess förvarats utav en av Salemfondens grundare som bett partiet hämta den. Den står dock kvar i väntan på att bli hämtad.

Det femte året donerade NSF efter påtryckningar pengar, och efter en del övertalning gjordes även så det sjätte året. NSF donerade då 5 000 kronor till kampanjen och manifestationen som det året omsatte 120 000 kronor. Förutom att man fick tala på manifestationen som slukar stora summor för funktionärsutrustning, lastbilshyra, ljudsystem, scen med mera fick man även en sin url-adress med i en tidning som trycktes. Denna hade en upplaga på 100 000 exemplar och bara kostnaden för denna uppgick till 44 000 kronor.

Salemfonden är inte av den uppfattningen att NSF har fått ett ofördelaktigt utbyte av manifestationen, om det har ansetts vara fallet så har detta aldrig varit Salemfondens mening, snarare tvärtom. Vidare kan inte NSF:s partiledning vare sig ta åt sig äran för ökningen 2003 (2002 enligt NSF) då NSF inte varit insatta i arrangörsarbetet eller finansieringen förrän 2003, och då uppgick insatsen till ett inköp av klistermärken för återförsäljning för 900 kronor. Vidare har NSF deltagit i manifestationen under de år deltagarantalet minskat, skillnaden är att de under de år deltagarantalet minskats tvingats till en större roll, varpå sättet man tar åt sig ära samt kastar skuld mot Salemfonden är mot all logik.

Vidare har Salemfonden aldrig stängt NSF ute. NSF kontaktades 2006 för ett informationsmöte men valde att inte delta, vare sig på mötet eller på manifestationen. Samma år kontaktade även NSF:s ortsledare i Stockholm Svenska Motståndsrörelsen med önskan att man gemensamt skulle bojkotta Salemmanifestationen det året samt hålla en gemensam aktion samma dag. Detta förkastades dock av Svenska Motståndsrörelsen och senare förnekade NSF:s partiledning att detta var deras önskan. Personen som mottog denna önskan vidhåller dock att de fakta han redovisat om NSF-ortsledarens samtal är korrekta.

Konfliktfrågan
Roten till NSF:s skrivelse verkar vara anklagelsen om ”censur” i talen. Salemfonden vill därför klargöra sin inställning i aktuell fråga.

Salemfondens verksamhetsområde, samt manifestationens syfte anses vara klart. Även om det är en tragisk händelse som ligger bakom manifestationen är det Salemfondens önskan att alla svenskar som vill hedra Daniel Wretström och uppmärksamma svenskfientligheten ska känna sig välkomna. Det är även Salemfondens önskan att man trots det som skett ska kunna återvända hem med en positiv anda. Salemfonden bereder därför en scen för olika talare. Det finns en hel del frågor som är förknippade med detta ämne som talarna kan välja mellan. Man kan beröra Daniel som person, svenskfientligheten som förekomst, offren för svenskfientligheten, medias roll i mordet samt de svenskfientliga strömningarna i samhället, politikernas roll och ansvar för desamma, mångkulturens misslyckande och omöjliga existens i harmoni och mycket mer. Deltagarna kommer från ett tvärpolitiskt spektrum. Det är Salemfondens mål att oavsett vilken –ism man har som titel så ska man bli positivt påverkad av talen. Salemfonden kan omöjligen se att så är fallet om en talare i extrema fall skulle attackera andra deltagare på grund av att de är demokrater, eller om en talare skulle attackera deltagare för att de anser att demokratin är destruktiv som styrelseskick. Vill enskilda grupper föra fram någon av dessa åsikter så är de välkomna att göra så med flygblad, tidningar eller annan form av informationsmaterial. Dock ej från scenen, detta är enligt Salemfonden inte receptet för ett positivt och inbjudande arrangemang för deltagare med en tvärpolitisk bakgrund.

Om Nationalsocialistisk Front endast har denna fråga på sitt partiprogram och inte finner de nämnda frågorna innehålla någon vikt så är vi ytterst ledsna över att höra detta. Salemfondens position står dock fast.

Klargörande om Salemmanifestationens vikt och enighetens betydelse
Salemmanifestationen är och förblir den största enskilda protesten mot mångetniskt våld mot svenskar. Manifestationen för upp dessa frågor varje år, både i Sverige liksom internationellt.

Manifestationen har även blivit så pass stor och viktig just eftersom den varit unik. Alla som kan hålla med i de punkter som framförts har stött manifestationen. Manifestationen vilar därmed på dess oberoende och en tydlig linje varför manifestationen existerar. Det har tidigare funnits försök att omkullkasta manifestationens oberoende. Nationaldemokraterna försökte till exempel genomföra ett ”fientligt övertagande” och hade en lång lista med argument som stödde ND:s rätt till manifestationen. Detta ledde tyvärr till en konflikt när Salemfonden slog vakt om manifestationens oberoende, precis på samma grundvalar som Salemfonden bildades, då för att slå fast manifestationens oberoende från nyhetstjänsten info-14 i vilken majoriteten av organisatörerna och finansiärerna var kopplade till. Nationaldemokraterna har dock synat sina handlingar och offentligt utannonserat att de omvärderat det förflutna.

Med ovanstående i minnet så är det viktigt att vi värnar om manifestationens oberoende och fokuset på de frågor som enar deltagarna istället för det som splittrar deltagarna. Faktum är att medlemmar i NSF varit väldigt delaktiga i de kampanjer som förts från och med fjärde året. Alla och envar som spridit materialet, värvat deltagare eller deltagit själva har alla varit byggstenar för den nuvarande manifestationen. Det finns i grund och botten inget Vi och Ni, i denna fråga finns det bara Vi. Det vill säga alla som stödjer debatten i de nämna ämnena.

Denna skrivelse riktar sig inte heller mot Nationalsocialistisk Front som helhet, tvärtom. Medlemmar deltog även i år, liksom ifjol. Däremot är denna skrivelse en djup kritisk studie mot partiets ledningen och dess historierevisionism. Det är en djup kritisk kommentar över att ledande representanter i NSF väcker frågan om bojkott, att ledningen inte agerat med krafttag mot enskilda medlemmars uppmaningar till bojkott och förtal, samt att ledningen publicerar ett grovt påhopp mot Salemfonden innehållandes faktafel på faktafel istället för att utreda dessa frågor internt.

Det är vår förhoppning att NSF:s partiledning omvärderar sina beslut nu när de är mer insatta i arrangörsarbetet kring manifestationerna. Att man tar krafttag mot sina medlemmar som uppmanar till bojkotter och bedriver förtal. Det är även önskvärt att partiledningen omvärderar sin analys av det minskande antalet, för problemet med NSF:s nuvarande analys är trots allt att ingen analys existerar. Om deltagarantalet minskat efter 2002 så är trots allt partiet en del av det. Nu minskade deltagarantalet egentligen först efter 2003, då måste man se till vad som gjordes innan 2003 som värvade fler, och vad som kan ha skett vid 2003 års manifestation som gjorde att så många föll av. Att NSF bojkottar manifestationen tre år senare är självklart en orsak till ett visst manfall 2006 och 2007, men att anföra det som orsak för minskningen 2004 är tyvärr inget annat än ren och skär historieförfalskning, alternativt brist på fakta eller analytisk förmåga.

Trots att NSF stannade hemma så blev detta års manifestation en dag då deltagande svenskar ökade. Det bådar gott för framtiden. Vad NSF:s ledning sen väljer att göra lämnar vi till dem att besluta, för partiets medlemmar hoppas vi att denna skrivelse lett till en större förståelse när mer information presenterats.

Väl mött i Salem 2008!


info-14 kommenterar NSF-skrivelsen
Daniel Wretströms eftermäle

Daniel Wretströms eftermäle är en minnesskiva tillägnad Daniel som är utgiven av Nordiska Förlaget. En av låtarna på skivan skrevs till den första minnesmanifestationen för Daniel som hölls i Salem en vecka efter mordet. Låten, som heter Till minne av Daniel Wretström, kan du lyssna på genom att [ klicka här ]
Även du

Även du är titeln på en låt som skrevs och spelades in inför Salemmanifestationen 2006 men dess budskap klingar fortfarande lika aktuellt inför årets manifestation. Lyssna på Även du genom att [ klicka här ]

Sitemap